Skočit na obsah
Horni prave Horni leve

Legislativní informace

s námi jste vidět kontakty |  novinky |  legislativní informace


       |
INCOME, spol. s r. o.
Mukařovského 1985/5
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 116 000
fax: +420 251 116 020

JACKPOT (kumulovaná výhra), povolování, technické provedení, herní řád a herní plán

(materiál informativního charakteru)

Zákon 149/1998, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb. poprvé v České republice umožňuje instalaci JACKPOTU (zařízení pro kumulovanou výhru).

Zákon přímo nestanovuje, že pro provozování zařízení kumulované výhry by bylo třeba zvláštního druhu povolení, ani přesně nestanovuje další podmínky provozování. Zákon o tomto zařízení hovoří především v § 17 odst. 7, potom dále v § 17 odst. 9 a v § 19 odst. 1 písm. a) a písm. d). Dle našeho názoru se však jedná o zařízení, které patří do druhé části tohoto zákona, čili do části výherních hracích přístrojů, proto i v tomto informativním materiálu vycházíme ze základních podmínek, které se vztahují k výherním hracím přístrojům. V těchto souvislostech je třeba vzít v úvahu tyto náležitosti:


a) technické provedení

Jedná-li se o samostatné zařízení, které je programově NEZÁVISLÉ na herním programu každého navzájem propojeného výherního hracího přístroje, NELZE toto zařízení považovat za výherní hrací přístroj, ani jiné zařízení dle zákona č. 202/1990 ve znění zákona č. 70/1994 a ve znění zákona č. 149/1998. Takovéto nezávislé zařízení nepodléhá osvědčování o provozuschopnosti pověřenou autorizovanou osobou a nevztahují se na něj ani žádné poplatky. Kumulovaná výhra (jackpot) dosažená na takovémto zařízení je zvláštní, zákonem povolený druh výhry z navzájem propojených VHP (§ 17 odst. 7), který přesahuje výherní podíl propojených VHP. Kumulovaná výhra je ve vztahu k účetnictví provozovatele vyplacenou výhrou sázejícím (hráčům) a je součástí vyplacených výher v dané herně nebo kasinu. Vyplacená výhra jackpotu je i ve vztahu k § 4 odst. 2 písm. a) (odvod části výtěžku) výhrou vyplacenou sázejícím.


b) návaznost na § 17 odst. 9

Herní řád herny


 • předkládá provozovatel a schvaluje úřad povolující provoz VHP v dané herně nebo kasinu
 • obsahuje mimo jiné bod, ve kterém je uvedena odvolávka na to, že v případě provozování navzájem propojených VHP, umožňující kumulovanou výhru je přílohou k tomuto hernímu řádu herní plán zařízení kumulované výhry
 • příklad herního řádu herny viz. příloha č.1.

c) návaznost na § 19 odst. 1 písm. a)

Herní plán zařízení kumulované výhry (jackpotu) předkládá provozovatel a schvaluje úřad povolující provoz VHP. Herní plán tohoto zařízení by měl obsahovat:

 • typ zařízení včetně identifikačního čísla a uvedení skutečnosti, zda toto zařízení je či není programově závislé na herním programu jednotlivých, navzájem propojených VHP
 • způsob tvorby prostředků pro kumulovanou výhru
 • pro jaký typ hracího místa (HERNA, KASINO) je toto zařízení určeno
 • nejvyšší hodnota kumulované výhry (HERNA 10.000,- Kč, KASINO 100.000,- Kč)
 • způsob výplaty případné dosažené kumulované výhry
 • vyplacená výhra je zaznamenána na počítadlech vlastního zařízení kumulované výhry, přičemž elektromechanické počitadlo nesmí být nulovatelné
 • výběr finančních hotovostí z navzájem propojených VHP se řídí zákonem 202/90 ve znění zákona 70/94 a znění zákona 149/98 a dále vyhláškou 223/93 (stejné podmínky jako pro všechny ostatní VHP).
 • způsob vyřizování reklamací

Popis hry - herní princip

- umísťuje provozovatel v herně (kasinu) na viditelném místě. Popis hry by měl obsahovat:

 • hráč může případně dosáhnout kumulované výhry pouze tehdy, když v daném okamžiku hraje na některém z navzájem propojených VHP. Navzájem propojené VHP jsou označeny (např. majáčky).
 • o případně dosažené kumulované výhře a o její výši rozhodne náhoda nebo předem neznámá věc.
 • výherní hrací přístroj, na kterém bylo dosaženo kumulované výhry je v okamžiku této výhry jasně označen (např. blikající majáček, zvukové znamení a podobně).

Herní plán a popis hry, viz. příloha č. 2. a 3.

d) návaznost na § 19 odst. 1 písm. d)

Stanovení podmínek manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou výhru a s navzájem propojenými VHP, zejména při výběru hotovosti, při výplatě kumulované výhry a opravách. Tyto podmínky by měly obsahovat:

 • manipulovat s navzájem propojenými VHP a s vlastním zařízením kumulované výhry je oprávněn provozovatel a jím oprávněné osoby (technici pověření instalací, opravami a údržbou zařízení a VHP, v zaměstnaneckém nebo smluvním poměru k provozovateli)
 • zařízení kumulované výhry je konstrukčně provedeno tak, aby maximální hodnota vyplacené kumulované výhry nepřesáhla např. hodnotu 10% rozdílu (IN - OUT) ze všech navzájem propojených VHP (tak, aby byla možná kontrola výher vyplacených jackpotem), přičemž maximální hodnota jednorázové výhry nesmí přestoupit v herně 10.000,- Kč a v kasinu 100.000,- Kč. Toto zařízení je programově nezávislé
 • na herním programu navzájem propojených VHP.
 • obsluhovat navzájem propojené výherní hrací přístroje a vlastní zařízení umožňující kumulovanou výhru mohou osoby odpovědné za provozování výherních hracích přístrojů v dané herně nebo kasinu.
 • opravy a servis zařízení kumulované výhry může provádět pouze servisní technik provozovatele, případně jiná osoba oprávněná k této činnosti
 • provozovatel je povinen o opravách a manipulacích se zařízením, které mají vliv na účetní evidenci, tvorbu a výplatu výher pořídit záznam (protokol), který má příslušné náležitosti (typ a identifikační číslo zařízení, město, místo, stav počitadla /v případě nutné výměny stav nefunkčního počitadla, které vyměňuje a počáteční stav nového počitadla/, datum, jméno a podpis servisního technika nebo zástupce provozovatele). Při uvedení tohoto zařízení do provozu je sepsán ”Protokol o uvedení do provozu zařízení kumulované výhry”, který obsahuje typ, identifikační číslo, město, místo, počáteční stavy počitadla datum a podpis. Tyto záznamy jsou nedílnou součástí řádné evidence o vyplacených výhrách zařízení kumulované výhry.
 • napojení zařízení pro kumulovanou výhru na výherní hrací přístroje musí být provedeno po technické stránce tak, aby nebylo možné běžným způsobem ovlivnit žádný ze systémů počitadel takto navzájem propojených VHP.
 
INCOME, spol. s r. o.